Częstotliwość szkoleń BHP
29 listopada 2022 Autor garbatka12 Wyłączono

Częstotliwość szkoleń BHP

Częstotliwość szkoleń BHP zależy od zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Osobą odpowiedzialną za ich organizację jest pracodawca, a jeśli nie jest on uprawniony do samodzielnego szkolenia pracowników, może skorzystać z usług firmy, która zajmuje się tą sprawą. Koszt szkolenia BHP ponosi pracodawca, poza tym szkolenia stałe odbywają się w godzinach pracy.

Jak często odbywają się szkolenia BHP dla pracowników fizycznych?

Po przyjęciu pracownika do pracy obowiązkowe jest wstępne szkolenie BHP, w szczególności instruktaż ogólny i stanowiskowy. W pierwszym przypadku wykłady mogą odbywać się online, podczas których pracownicy poznają ogólne zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. W drugim przypadku szkolenie odbywa się na stanowisku pracy, a pracownicy są informowani o zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas wykonywania zadań. Na koniec uczestnicy szkolenia BHP otrzymują kartę szkolenia.

Pracownicy wykonujący obowiązki zawodowe na stanowiskach robotniczych powinni przechodzić regularne szkolenia BHP nie później niż rok od dnia zatrudnienia. Regularne szkolenie jest ważne przez 3 lata. Dotyczy to również pracowników na stanowiskach kasjerów. Jeżeli pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne, szkolenie BHP należy powtarzać co roku.

Szkolenie ogólne powinno odbyć się pierwszego dnia po podpisaniu umowy o pracę, natomiast szkolenie w miejscu pracy może trwać kilka dni. Może być wymagane powtórne szkolenie w miejscu pracy, które dotyczy pracowników przenoszonych na inne stanowiska w ramach tej samej firmy. Szkolenia w miejscu pracy są prowadzone przez pracodawców lub pracowników służb BHP specyficznych dla danej firmy, którzy przeszli ważne szkolenie BHP. Celem tego typu szkoleń jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą oraz czynnikami środowiska pracy na danym stanowisku.

Jak często odbywają się szkolenia BHP w innych zakładach pracy?

  • Regularne szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych muszą odbyć się w ciągu roku od daty zatrudnienia. To szkolenie BHP jest ważne przez 6 lat. Transfer wiedzy do tej grupy może przybrać formę stałych kursów lub samokształcenia online.
  • Regularne szkolenia BHP dla pracodawców i kierowników pracowników muszą odbyć się w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia. Szkolenie jest ważne przez 5 lat. Transfer wiedzy do tej grupy może przybrać formę stałych kursów lub samokształcenia online.
  • Regularne szkolenia BHP dla personelu inżynieryjno-technicznego muszą odbyć się w ciągu roku od daty zatrudnienia. Szkolenie jest ważne przez 5 lat. Można to zrobić online. Dotyczy to również zawodów: lekarzy, innego personelu medycznego, nauczycieli.
  • Regularne szkolenia BHP dla służby bhp odbywają się w ciągu roku od dnia zatrudnienia. Szkolenie jest ważne przez 5 lat i można je odbyć online.
Częstotliwość szkoleń BHP

Częstotliwość szkoleń BHP

Pracownicy (stanowiska niefizyczne) oraz osoby kierujące pracownikami muszą przystąpić i zdać egzamin potwierdzający ich poziom przyswojenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, po czym otrzymają stosowny certyfikat. Szkolenia BHP organizowane w formie samokształcenia online to dobre i wygodne rozwiązanie dla pracodawców i pracowników. Uczestnicy wykładów zapoznają się z ogólnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązującymi w poszczególnych firmach, a także zapoznają się z zagrożeniami występującymi przy pracy na konkretnych stanowiskach pracy. Każdy pracownik uczestniczący w szkoleniu BHP może uczestniczyć w prelekcji w najbardziej dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Otrzymał pomoce dydaktyczne w postaci gotowych materiałów.

Kiedy pracodawca nie ma obowiązku organizowania szkoleń BHP?

Polskie ustawodawstwo stanowi, że pracodawcy nie mają obowiązku organizowania szkoleń BHP w następujących przypadkach:

  • Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Do takich umów nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, a jedynie Kodeks Cywilny.
    Pracownicy administracyjno-biurowi pracują w firmach o kategorii ryzyka 3 lub niższej. Jest to zawarte w nowelizacji Kodeksu pracy (01 stycznia 2019 r.).
    Pracownik pracuje u nowego pracodawcy, ale nazwa stanowiska i jego zakres pozostają bez zmian.

Podsumowanie

Za szkolenia BHP odpowiadają pracodawcy, którzy dbając o bezpieczeństwo swoich pracowników organizują szkolenia ogólne i zakładowe oraz szkolenia cykliczne. Kierownicy laboratoriów i pracownicy w całej firmie są zaznajomieni z zagrożeniami dla zdrowia i życia, które mogą wystąpić na danym stanowisku pracy. Podczas kursu BHP uczestnicy zdobyli wiedzę na temat unikania wypadków przy pracy oraz dowiedzieli się, jak zapobiegać wypadkom. Swoje obowiązki zawodowe wykonują w sposób przemyślany i przestrzegają zasad bezpieczeństwa własnego i współpracowników. Każdy pracownik jest przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy, aby mógł udzielić pomocy osobie, która uległa wypadkowi.